0771 - 10 10 10 - Vi sitter redo att hjälpa dig

Allmänna villkor för kontantköp

Allmänna villkor för kontantköp

 

 • § 1 Omfattning

 

Dessa allmänna villkor gäller för kontantköp av de produkter (”produkter”) som anges i köpeavtalet (gemensamt ”avtalet”). Avtalet kan enbart ändras genom skriftlig överenskommelse mellan Thorn Svenska AB och köparen, om inte annat framgår av avtalet.

 

 • § 2 Avtalets ingående

 

Köparen ska vid varje köp godkänna dessa allmänna villkor för kontantköp. Köparen uppmanas att noggrant läsa igenom villkoren och informera sig om de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet. Köparen får via e-post en kopia av villkoren tillsammans med en bekräftelse av beställningen.

Thorn Svenska AB reserverar sig för- och förbehåller sig rätten att annullera köparens order på grund av tryckfel, stavfel, prisfel, moms- och avgiftsändringar, slutsålda varor, varor som utgått ur sortimentet, uteblivna leveranser från Thorn Svenska AB:s leverantörer samt alla därmed jämförliga situationer

 

 • § 3 Betalningsvillkor

 

Köparen är skyldig att betala det i köpeavtalet angivna beloppet till Thorn Svenska AB. Köparen ska betala beloppet kontant vid leverans eller via banköverföring till Thorn Svenska AB före leverans.

 

 • § 4 Leverans och risk

 

Thorn Svenska AB levererar till adresser i Sverige och endast till öar med fast broförbindelse samt Gotland. Leverans sker till den adress som angetts i köpeavtalet. Thorn Svenska AB kontaktar kunden för att avtala leveransdag. Köparen kommer att kontaktas via e-post eller telefon om leveransdagen behöver ändras. Om Thorn Svenska AB inte avlämnar produkten eller om den avlämnas för sent och detta inte beror på kunden, har kunden rätt att hålla inne betalning och antingen kräva leverans eller häva köpet. Kunden har även rätt att kräva skadestånd.

 

Thorn Svenska AB installerar produkter till befintliga och fackmannamässigt utförda installationer. Thorn Svenska AB kan före installation kräva att förhållanden som inte är fackmannamässigt utförda åtgärdas på köparens bekostnad och risk.

 

Vid leverans bör köparen omedelbart undersöka produkten och vid fel eller brister reklamera detta till Thorn Svenska AB inom skälig tid.

 

Om köparen underlåter att ta emot produkten vid avtalad leverans, ska han eller hon ersätta Thorn Svenska AB:s tilläggskostnader, såvida försummelsen inte är ursäktlig.

 

 • § 5 Köparens ansvar

 

Efter leverans går risken för produkterna över på köparen.

 

 • § 6 Säljarens ansvar

 

Thorn Svenska AB har ingen skyldighet att hantera produkter, däri inbegripet att utföra service, felavhjälpning, reparation eller avhämtning utanför Thorn Svenska AB:s verksamhetsområde (se www.thorn.se). Köparen betalar för transport av produkter utanför Thorn Svenska AB:s verksamhetsområde.

 

 1. Avhjälpande av fel eller omleverans

Vid fel i produkten är Thorn Svenska AB skyldigt att avhjälpa felet eller företa omleverans av felfri vara om det kan ske utan oskälig kostnad. Om inte avhjälpandet sker inom skälig tid efter reklamationen får köparen kräva avdrag på priset som motsvarar felet.

 

Om köparen vill åberopa att produkten är felaktig, ska konsumenten inom skälig tid från det att han eller hon upptäckt eller borde ha upptäckt felet underrätta säljaren. En underrättelse som görs inom 2 månader från det att köparen upptäckte felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklameras inte felet inom tre år från avlämnandet av produkten eller inom produktens garantiperiod, förlorar köparen rätten att åberopa felet. Batterier och nätdelar räknas som slitagedelar med begränsad livslängd.

 

Thorn Svenska AB ansvarar inte för eventuella skador på produkten eller på annat än den sålda produkten som beror på att köparen själv, eller någon för köparens räkning, har installerat varan i strid med de anvisningar som följer med varan.

 

Thorn Svenska AB förbehåller sig rätten att när som helst söka avhjälpa fel i stället för att byta ut produkten. Thorn Svenska AB kan byta ut produkter mot motsvarande produkter enligt Thorn Svenska AB:s bedömning.

 

 1. Följdskador

Thorn Svenska AB kan inte hållas ansvarigt för följdskador som inte beror på att produkten är behäftad med fel.

 

 1. Produktansvar

Thorn Svenska AB:s ansvar för sakskada respektive personskada för köparen och dennes anhöriga är begränsat till förhållanden som kan hänföras till grov oaktsamhet från Thron Svenska AB:s sida, samt skyldigheter som framgår av allmänna, tvingande ansvarsbestämmelser. Indirekt förlust och följdskador täcks inte av Thorn Svenska AB.

 

I fall då skada kan hänföras till tredje part ska köparen omedelbart informera Thorn Svenska AB och medverka till att ärendet klaras upp. Thorn Svenska AB ska bland annat ha rätt att besiktiga skadan.

 

Vid skador på någon typ av lagringsmedia (t.ex. audio-/videokassetter, databand, cd-rom, dvd m.m.) som kan hänföras till fel på produkter, är Thorn Svenska AB:s ersättningsskyldighet begränsad till värdet av motsvarande oinspelat lagringsmedium.

 

 • § 7 Ångerrätt

 

Köparen har 14 dagars ångerrätt enligt 2 kapitlet 9 § distans- och hemförsäljningslagen, för köp av varor och tjänster på distans. Ångerfristen börjar löpa från den dag produkten togs emot.

Om köparen vill utnyttja ångerrätten ska han eller hon meddela Thorn Svenska AB detta skriftligen innan ångerfristen löpt ut, och produkterna ska returneras i väsentligt oförändrat skick till Thorn Svenska AB. Retur sker på köparens bekostnad och risk. Tillbehör, inklusive programvara, som har använts (dvs. förseglingen är bruten) kan INTE returneras. Köparen ska därför betala ett belopp som motsvarar tillbehöret. Information om belopp fås av Thorn Svenska AB. Om köparen utnyttjar ångerrätten är Thorn Svenska AB inte skyldigt att återställa förhållanden som uppkommit genom installation och montering/demontering.

 

Köparen kan undantagsvis få möjlighet att testa varorna från Thorn Svenska AB utan att det påverkar ångerrätten, förutsatt att följande villkor är uppfyllda: produkten returneras utan skador, slitage och i rent skick, dvs. produkten returneras till Thorn Svenska AB i samma skick och mängd som den mottagits. Hygien-, städ- och köksprodukter som tagits i bruk kan inte returneras.

 

 • § 8 Personuppgiftspolicy och utlämnande av personuppgifter

 

Köparen medger att Thorn Svenska AB, den personuppgiftsansvarige, samlar in, registrerar och behandlar köparens personuppgifter, exempelvis namn, personnummer, adressuppgifter, uppgifter om finansiella tjänster eller köp av produkter såsom vitvaror, elektronik, telekommunikation och försäkring, uppgift om kreditbelopp, samt övriga uppgifter i syfte att erbjuda, hantera och uppfylla Thorn Svenska AB:s åtaganden enligt detta avtal eller andra särskilda villkor som ingåtts med köparen samt för registervård.

 

Personuppgifterna kan komma att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsutveckling, statistik, riktade informations- och marknadsföringsinsatser samt riskhantering. Med riskhantering avses även att göra kreditbedömningar.

 

Personuppgifter kan komma att lämnas vidare till ombud, underleverantörer, kreditpartners eller andra partners till Thorn Svenska AB i samband med tjänster som dessa utför åt Thorn Svenska AB eller tillsammans med Thorn Svenska AB.

 

Thorn Svenska AB kan komma att samla in och behandla personuppgifter från annat register i syfte att göra kreditbedömningar, penningtvättskontroller eller för kontroller mot sanktionslistor som Thorn Svenska AB enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldigt att tillämpa.

 

Thorn Svenska AB kan på begäran eller där lagen så kräver komma att lämna information om köparens personuppgifter och användning av lånetjänsten (och, om tillämpligt, även andra tjänster som erbjuds av Thorn Svenska AB) till polis, och/eller andra myndigheter.

 

Personuppgifterna används endast i enlighet med detta avtal samt personuppgiftslagen (1998:204).

 

Köpare har rätt att en gång per år kostnadsfritt få veta vilka uppgifter Thorn Svenska AB behandlar om köparen. Köpare som vill ha denna information ska skicka in en skriftlig, personligen undertecknad, begäran om detta till Thorn Svenska AB. Köparen har vidare rätt att begära att Thorn Svenska AB snarast ska rätta, blockera eller utplåna felaktigt behandlade personuppgifter.

 

 • § 9 Marknadsföring

 

Köparen får endast nyhetsbrev via e-post om han eller hon har kryssat i rutan ”Ja tack” vid ett köp på väg mot kassan eller då han eller hon fyllt i ett anmälningsformulär.

 

I båda ovanstående situationer kan köparen avsäga sig fler meddelanden genom att kontakta Thorn Svenska AB eller genom att avregistrera sig via länken i e-postmeddelandet.

 

 • § 10 Klagomål

 

Uppstår klagomål med anledning av köpet kan köparen kontakta Thorn Svenska AB antingen via mail på info@leasy.se eller muntligen via telefon på telefonnummer 0771-10 10 10. Köparen kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig på Thorn Svenska AB.

 

Om köparen är fortsatt missnöjd kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank- och finansbyrå. Tvist prövas i allmän domstol med tillämpning av svensk lag.