0771 - 10 10 10 - Vi sitter redo att hjälpa dig

Diskmaskiner
Problem Orsak och lösning
Diskmaskinen startar inte

Kontrollera följande innan du begär service:

Lyser kontrollampan?

Får maskinen ström?

Har en säkring gått?

Är HFI-reläet frånslaget?

Är lockets låsanordning defekt?

Är luckan ordentligt stängt?

 

Tvättmaskinen tar inte in något vatten (felkod E10 på displayen)

Maskinen har ett tillflödesproblem

Kontrollera om inloppet för vattnet är öppet på maskinen.

Kontrollera om inloppsslangen har veck.

Är det ett problem med vattentrycket?

 

Det finns vatten i botten på diskmaskinen (felkod E20 på displayen)

Maskinen har ett utflödesproblem

Kontrollera utloppet under vasken.

Rensa filtret i botten på maskinen.

 

 

Diskmaskinen arbetar på ett onormalt sätt (felkod E33-E90 på displayen)

Kontakta L’EASY

 

Diskmaskinen löser ut HFI-reläet

Kontrollera om det är fukt runt maskinen

Luktar maskinen bränt?

 

Kontakta L’EASY

 

Diskmaskinen ger stötar

Kontrollera om den är ansluten med jordförbindelse

 

Diskmaskinen värmer inte upp vattnet

Det är fel på värmeelementet

Kontakta L’EASY

 

Diskmaskinen diskar inte rent

Igensatt filter

Ett igensatt filter minskar vattnets genomströmning till pumpen. Det pumpas mindre vatten för diskning och vattentrycket minskar. Sköljningen och diskningen är inte tillräcklig för att diska rent.

 

Ta ut filtren och töm dem. Rengör filtren med en borste under rinnande vatten. Vid rengöring av finfiltret är det viktigt att man rensar det på baksidan även om filtret ser rent ut på översidan.

Matrester i filtren kan fällas ut vid diskning. Om det ser ut som om det ligger sand eller grus i botten på koppar, etc., ska man avlägsna matrester från filtren.

 

Blockerade spolarmar

Långa köksredskap som placeras i bestickkorgen kan blockera översta spolarmen.

Tunga köksredskap eller bestick med tunga skaft som placeras i bestickkorgen kan sticka igenom bestickkorgens hål och blockera den nedersta spolarmen.

 

Placera långa köksredskap i den översta korgen. Placera bestick som har tunga skaft i bestickkorgen med skaftet uppåt. Om diskmaskinen är försedd med bestickbricka i den översta korgen, bör man placera bestick med tunga skaft i denna bestickbricka.

 

Igensatta spolarmar

Fruktkärnor och liknande främmande föremål som kan passera grovfiltret kan sätta igen spolarmarnas hål. Detta leder till att disken inte diskas optimalt.

 

Rensa spolarmarna

 

Gammalt diskmedel

Diskmedel som har stått länge kan dela upp sig i skikt. Om man använder det översta lagret, hamnar det för få aktiva tvättämnen i diskmaskinen. Kloret i diskmedlet kan dunsta om diskmedlet används för länge. Tekoppar, etc. blir inte rena om det är för lite klor eller annat blekmedel i diskmedlet.

 

Blanda eller skaka tvättmedlet innan det används.

Kontrollera att hållaren för diskmedel alltid är tätt åtsluten.

 

Dåligt utlopp

Om utloppsslangen har ett långt fall tillbaka till diskmaskinen kan det hända att smutsigt vatten återvänder till diskmaskinen

 

Lyft upp avloppsslangen så att den kommer i nivå med maskinens övre kant och så nära maskinen som möjligt. Se bruksanvisningen

 

Fel programval

Diskning i för låg temperatur eller för kort tid kan ge ett dåligt resultat.

 

Välj ett program med högre temperatur och längre disktid.

 

Dålig eller ingen sköljning

Det är viktigt att matrester avlägsnas från porslinet när diskmaskinen fylls. Matresterna hinner att torka in om maskinen inte startas med detsamma. Rester av starka matvaror, till exempel chili, paprika, ketchup, etc., kan fastna i porslinet om detta lämnas under en längre tid. Andra matrester, till exempel ägg och spenat, fastnar i porslinet i stället för att tvättas bort när de utsätts för det varma diskvattnet.

 

Skölj alltid porslinet innan det diskas, antingen i köksvasken eller använd diskmaskinens sköljprogram.

 

Porslinet har vit beläggning

Fel dosering av diskmedel

En för låg dos diskmedel leder till för få aktiva tvättämnen i vattnet. Detta resulterar i kalk- och såpavlagringar på porslinet

 

Läs alltid doseringsanvisningarna på diskmedelsförpackningen, eftersom doseringen kan variera mellan olika medel.

 

Ingen saltdosering

Kalkavlagringar bildas på porslinet om det inte finns något salt i diskmaskinens mjukmedel.

 

Kontrollera att det finns salt i mjukmedlet

 

Fel saltdosering

Om inställningen av diskmaskinens saltdosering är för låg, doseras det för lite salt vid varje diskning. Detta resulterar i kalkavlagringar på porslinet

 

Kontrollera att diskmaskinens saltdosering är korrekt inställd och stämmer överens med vattnets hårdhet. Ditt lokala vattenverk kan upplysa om vattnets hårdhet.

 

Fel salt

Fint filtersalt tenderar att packas ihop. Vattnets strömning genom mjukmedlet försvåras därmed, och kalken från vattnet avlägsnas inte helt. Den kvarvarande kalken i vattnet visar sig som kalkbeläggningar på porslinet.

 

Använd grovt filtersalt i mjukmedlet.

 

Det förekommer rostfläckar på porslinet

Undvik att diska äggdelare, osthyvlar, etc. i diskmaskinen

 

Porslinet uppvisar fläckar eller ränder

Kalkbeläggningar kan avlägsnas från porslinet med hjälp av citronsyrepulver eller ättika

 

Otätt saltlock

Locket på saltbehållaren kan sitta löst, gummipackningen kan vara smutsig eller sliten.

Om saltlocket inte sitter tätt, tränger salt ut i diskvattnet och bildar en beläggning på porslinet.

 

Kontrollera gummipackningen och se till att locket skruvas fast ordentligt.

 

Glasbeläggning

Vissa glas kan drabbas av en beläggning. Soda i glasmassan tränger ut ur glaset och visar sig som en mjölkvit beläggning på glaset.

 

Glas med denna beläggning kan inte rengöras.

Du bör köpa glas som tål maskindisk.

 

Inget ytaktivt ämne

Om det inte finns något spolglansmedel i diskmaskinen, försvinner inte vattnet tillräckligt snabbt från porslinet under torkningen. Detta resulterar i fläckar eller ränder på porslinet

 

Kontrollera att det finns spolglansmedel i diskmaskinen

 

För låg dosering av spolglansmedel 

Om inställningen av diskmaskinens dosering av spolglansmedel är för låg, doseras det för lite av detta medel vid varje diskning.

 

Öka doseringen av spolglansmedel och kontrollera om maskinen använder medlet.

 

Man kan ta bort fläckar och ränder genom att lägga porslinet i blöt i en citronsyrelösning

 

Porslinet har en blåaktig hinna

För hög dosering av spolglansmedel

För mycket spolglansmedel i den sista sköljningen resulterar i en blåaktig hinna på porslinet. Om denna hinna inte tas bort, kan den bränna fast vid kommande diskning och torkning.

 

Sänk doseringen av spolglansmedel

 

Otätt lock till behållaren för spolglansmedel

Spolglansmedlet tränger ut i diskvattnet om locket inte är helt stängt.

 

Kontrollera om det finns smuts runt behållarens öppning.

Kontrollera lockets gummipackning

Se till att locket är helt stängt

 

Porslinet är fortfarande blött efter diskningen

Fördjupning i botten på koppar och glas

I botten av koppar och glas kan det finnas vatten som inte dunstar under torkningen. Detta vatten medför att även resten av porslinet i diskmaskinen verkar blött.

 

Torka bort vattnet med en kökshandduk efter diskningen. Låt därefter dörren till diskmaskinen stå på glänt i minst 30 min. innan diskmaskinen töms.

 

Kokkärl av plast och trä

Plast och trä torkar inte lika snabbt som glas och porslin. När det finns flera föremål av plast eller trä i diskmaskinen, är det mycket kondensvatten i diskmaskinen.

 

Ta ut föremål av plast och trä ur diskmaskinen och torka av dem med en kökshandduk. Låt därefter dörren till diskmaskinen stå på glänt i minst 30 min. innan diskmaskinen töms.