0771 - 10 10 10 - Vi sitter redo att hjälpa dig

Ljud & Bild
Problem Orsak och lösning
TV:n fungerar inte

Kontrollera följande innan du begär service:

Lyser kontrollampan?

Får TV:n ström?

Har en säkring gått?

Är HFI-reläet frånslaget?

Sitter det nya batterier i fjärrkontrollen?

 

Ingen signal på TV:n från video eller DVD

Kontrollera om scartkabeln sitter rätt

Prova eventuellt med en annan scartkontakt.

 

Inget ljud på TV:n

Kontrollera om du har tryckt på MUTE-knappen

Fjärrkontrollen fungerar inte

Kontrollera batterierna

Om batterierna fungerar och TV:ns röda lampa blinkar när du använder fjärrkontrollen men TV:n inte reagerar, är det förmodligen något fel på TV:n.

 

Snö eller skuggor på TV:n

Sliten antennkabel eller problem med antennmottagningen

Om det är snö på alla kanaler, kan antennkabeln vara sliten. Om det bara är snö på vissa kanaler, kan antennmottagningen vara dålig.

 

Kontrollera antennkabeln (kabelns ytterhölje får inte vidröra den inre ledningen) – eller kontakta lämplig myndighet för att se om tekniska problem föreligger med antennmottagningen.

 

Hur många TV-apparater är anslutna? Om du har flera, kan den senast anslutna apparaten inte ta emot en signal utan en förstärkare. Denna ska monteras vid den första TV:n.

 

Bildförvrängningar på TV:n

Magnetism

Om TV-bilden är förvrängd eller färgerna är orena, kan magnetism som påverkar färgelektroderna förekomma i närheten av TV:n. Detta kan ske om TV:n står för tätt intill/på en högtalare (det sitter magneter i högtalarens enheter) eller ett element. Prova att flytta TV:n längre bort från högtalaren/elementet.

Om TV:n inte står intill/på en högtalare eller ett element, beror problemet förmodligen på ett fel i TV:n.

 

TV:n ger ifrån sig onormala ljud

Tillåt viss ljudnivå

Varje producent tillåter en viss ljudnivå utan att betrakta detta som ett fel på TV-apparaten. Ljudet kan till exempel bero på högspänning i transformatorn.

Dålig bestrykning av spolar

En TV som ger ifrån sig "onormala ljud" kan bero på dålig bestrykning av högspänningsspolen eller för mycket damm kring denna. Detta kan man i regel inte avhjälpa på plats – kontakta L’EASY.

 

Det skräller i TV:ns högtalare

Kontrollera inställningen

Gå till ljudmenyn och se om bas- och diskantinställningen är för hög. Inställningen ska vara "Personlig".

Eller kontrollera om någon av SMART-funktionerna (tal, musik, m.m.) samt AVLS är aktiverad (Philips)

Färgerna på TV:n är mycket svaga/otydliga

Titta i bildmenyn

Färgtemperaturen i bildmenyn är inställd på kall.

TV:n stängs av (bara bildrörs-TV)

Dra ut kontakten och vänta i 5 minuter.

Kontrollera om kontrasten eller ljusstyrkan är för högt inställd i bildmenyn. Du nollställer detta genom att dra ut TV-kontakten och vänta i 5 minuter. Håll på/av-knappen intryckt samtidigt som du sätter i TV-kontakten igen. TV:n bör i detta läge vara nollställd.

Standby-knappen blinkar/TV:n startar inte

Fel på strömförsörjningen

Kontakta kundservice

TV:n skruvar upp eller ner volymen eller växlar kanal på egen hand

Kontrollera fjärrkontrollen

Håll handen över fjärrkontrollens sensor och se om TV:n reagerar. Den kan eventuellt vara skadad. På menyn kan man ställa in ljudstyrkan individuellt för varje kanal. När man skiftar kanal, kan detta då upplevas som ett ljudfel.